วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-MDC มหาวิทยาลัยทักษิณ
Management For Development College of Thaksin University
TSU GROUP :  วิทยาเขตสงขลา | วิทยาเขตพัทลุง | ศูนย์การศึกษาสงขลา 

ประกาศ TSU-MDC

Follow Us


ตารางสอน

ปฏิทินการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา 2557

จดหมายข่าว TSU-MDC News

วารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา

ส่วนงานบัณฑิตศึกษา
• Thesis

หนังสือรับรอง กพ.


© Copyright 2013 TSU-MDC All Rights Reserved.
Contack us : admin@nuttawoot.com
Developer : Nuttawoot  Seeampai

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
133 อาคารซีโนบริต ชั้น 3,6,8,12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร.0-2657-9999   โทรสาร.0-2657-9995 , 9994