วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-MDC มหาวิทยาลัยทักษิณ
Management For Development College, Thaksin University
TSU GROUP :  วิทยาเขตสงขลา | วิทยาเขตพัทลุง | ศูนย์การศึกษาสงขลา   • .ใสอะไรว้าาา
  • .ใสอะไรว้าาา
  • รวม 11 ก.พ.60.pdf
ประกาศ TSU-MDC
Update : 12/09/2016 by aof

Update : 12/09/2016 by aof

บทความทางวิชาการ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรทุ่งตำเสา .. ...
2. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
3. ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนสถานีตำรวจมายอ
4. ความสุขในการทำงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
5. ประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอ จังหวัดปัตตานี
6. ระดับความเครียดของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.ความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต่อการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
8.สมัชชาประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา:องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
9.คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
10.พฤติกรรมการใช้วิทยุสื่อสารประชาชน CB245MHz. ของเครือข่ายประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา
11.คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจตระเวนชายเดนที่ 43 จังหวัดสงขลา
12.ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
13.การมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าบอน จังหวัดพัทลุง
14.ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
15.ความต้องการพัฒนาของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจภูธร เมืองปัตตานี เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
16.พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ของประชาชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
17.ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A,R,E ประเทศไทย) ของสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา จังหวัดยะลา
18.อุปสรรคการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามและอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะโหนด
19.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานอำนวยการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
20.ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
21.การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการตำรวจ สังกัดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
22.พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฏจราจรของประชาชนในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
23.ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลตะโหนด อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง
Update : 16/07/2015 by nuttawoot

Update : 23/04/2014 by nuttawootFollow Us
ปฏิทินการศึกษา [อาเซียน]
ปฏิทินการศึกษาประจำปี
 • 2558
 • 2557
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1/2558    
  1/2557     2/2557     3/2557

ปฏิทินการศึกษา [แบบเดิม]
ปฏิทินการศึกษาประจำปี
 • 2558
 • 2557
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1/2557     2/2557     3/2557

บัณฑิตศึกษา

จดหมายข่าว TSU-MDC News

วารสาร

หนังสือรับรอง กพ.

หนังสือรับรอง ก.ค.ศ.


© Copyright 2013 TSU-MDC All Rights Reserved.
Contack us : admin@nuttawoot.com
Developer : Nuttawoot  Seeampai
click tracking

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
133 อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 แผนที่
โทร.(+66) 0- 2248 - 7553   โทรสาร. (+66) 0- 2248 - 7553