วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-MDC มหาวิทยาลัยทักษิณ
Management For Development College, Thaksin University
TSU GROUP :  วิทยาเขตสงขลา | วิทยาเขตพัทลุง | ศูนย์การศึกษาสงขลา 
     ♦   ประกาศรับสมัครบุคลากร  ♦
ตำแหน่งงานของ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หัวหน้าห้องเรียนพิษณุโลก
  หัวหน้าห้องเรียนนครศรีธรรมราช
  หัวหน้าห้องเรียนนครปฐม
  นักวิชาชีบรรณารักษ์/บรรณาสารสนเทศ
______________________
ติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 133 อาคารซีโนบริต ชั้นที่ 6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02)657-9999   โทรสาร : (02)657-9994-5

© Copyright 2010 U-MDC All Rights Reserved.
Contack us : umdc.it@hotmail.com
Developer : Nuttawoot  Seeampai

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
133 อาคารซีโนบริต ชั้น 3,6,8,12 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร.0-2657-9999   โทรสาร.0-2657-9995